6 november 2014

begroting 2015

Gesproken tekst geldt.

 

Het wordt een lastig jaar, 2015. De extra taken die de gemeente gaat uitvoeren voor minder geld dan de rijksoverheid hier tot nu toe aan besteedde. Taken, die per 1 januari overgeheveld worden. Taken op het gebied van jeugd, zorg en werk en inkomen moeten over 9 werkweken door de gemeente ingevuld worden. Het is een grote operatie, die alle aandacht vraagt. De gemeente moet er klaar voor zijn, de inwoners moeten er zo weinig mogelijk van merken. En als ze wat merken dan moet het een verbetering van de dienstverlening zijn. Dat kan, want de gemeente staat dichterbij de inwoners dan het rijk. Gemeente Haarlemmermeer ligt met deze transitie gelukkig op koers. Contracten zijn voor 1 november afgesloten met tientallen partijen en afspraken zijn gemaakt om alles goed te laten verlopen. Er zullen ongetwijfeld dingen mis gaan in de uitvoering, dat is niet te vermijden bij een zo grootschalige operatie. De partij van de arbeid ziet wel dat ons college de klus uiterst serieus neemt. Wij zien dat de betrokken ambtenaren alles in het werk zetten om van de transitie van het sociale domein in 2015 een succes te maken. Maar heeft het college de risico’s goed in kaart gebracht, en zijn er voldoende beheersmaatregelen te nemen?

Het wordt een lastig jaar, 2015. Vooral voor mensen die het toch al niet te breed hebben. Bezuinigingen door de rijksoverheid, verhoogde kosten van levensonderhoud, werkloosheid zullen vooral de minima treffen. Wij vragen ook in 2015 aandacht voor een goed minimabeleid. Wij vragen speciaal aandacht voor de vele ZZP ers, die ook in Haarlemmermeer vaak in een moeilijke positie verkeren. De Partij van de Arbeid zal zich blijven inzetten voor de zwaksten in de samenleving.

Het wordt een lastig jaar, 2015. En vooral de jaren daarna. De programmabegroting tot 2018 laat zien dat de inkomsten van de gemeente niet toenemen, of zelfs af kunnen nemen. En dat, vanaf 2017, meer onvermijdbare kosten op Haarlemmermeer afkomen. Dat zijn kosten waar weloverwogen voor is gekozen; zoals de omlegging van de A9. Als we niks doen heeft Haarlemmermeer vanaf 2017 geen sluitende begroting meer. De oplossing die gekozen is: is het instellen van een financiële egalisatiereserve. Een reserve die in 2015 en 2016 wordt opgebouwd door nu scherper te budgetteren. En deze reserve wordt in de daaropvolgende jaren ingezet om het te verwachten gat te dichten. De PvdA vindt de egalisatiereserve op zich een goed middel: de broekriem wordt nu aangehaald om later niet te kort te komen.

U kent de Partij van de Arbeid als pleitbezorger van een solide financieel beleid. Wat de PvdA zorgen geeft is het scherper budgetteren zoals het college voorstelt, zonder echt taken en doelstellingen te beperken. De nodige heroriëntatie wordt nu al naar de voorjaarsrapportage 2015 doorgeschoven.

Wij denken dat daarmee de tot nu toe vaak voorkomende overschotten op de jaarrekening tot het verleden gaan behoren. Is het college ook niet bang dat in de komende jaren op deze manier negatieve jaarresultaten op ons af komen? Het financiele solide beleid wordt minder solide. Vindt het college ook niet dat we met deze meerjaren begroting een gok doen op de onzekere toekomst?

Het wordt een lastig jaar, 2015. Maar de PvdA is er blij mee dat de lasten niet op de inwoners van onze gemeente worden afgewenteld. Onroerende zaak belasting en andere heffingen worden niet met meer dan de inflatie correctie verhoogd. De parkeertarieven zullen ook na een verhoging ronduit laag blijven in Haarlemmermeer; slechts de begraafrechten worden nog eenmaal beperkt verhoogd. Zo is dat enkele jaren geleden afgesproken om deze rechten kostendekkend te maken.

Het wordt een lastig jaar, 2015. Maar ons college zit na een halfjaar wel stevig in het zadel. De plannen staan voor een groot deel in de steigers. De ontwikkeling van die plannen en de besluitvorming zal zeker nog gezonde discussies opleveren in de raad, en daar kijken wij naar uit. Deze begroting geeft de PvdA het vertrouwen dat Haarlemmermeer zich wel door 2015 heen zal slaan, sterker nog: dat Haarlemmermeer ook in 2015 een succesvolle gemeente zal zijn.