Door Tom Horn op 15 februari 2017

Horn: Fikse inhaalslag huisvesting statushouders

De gemeente Haarlemmermeer heeft vorig jaar 310* statushouders gehuisvest. Dit betekent dat meer dan de helft van de door het rijk opgelegde taakstelling van 524 is gerealiseerd.

De toezichthouder, de provincie Noord-Holland, heeft Haarlemmermeer gecomplimenteerd met het bereikte resultaat.

Dankzij de flinke inhaalslag wordt de gemeente niet onder zwaarder toezicht gesteld. Ook is het gevaar van de boeteregeling van het rijk daardoor afgewend.

Wethouder Tom Horn: “Ik ben blij met de inhaalslag. Er is keihard gewerkt om dit resultaat te bereiken en we blijven ook in 2017 doorgaan met onorthodoxe maatregelen.”
*Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) gaat niet uit van 310, maar van 260 gehuisveste statushouders. In december jl. zijn namelijk 50 statushouders gehuisvest in onzelfstandige wooneenheden, maar het COA verwerkt dit om administratieve redenen medio januari 2017.

Lutulistraat, Binnenweg en Etta Palmstraat (Hoofddorp)

De inspanningen van de afgelopen zes maanden waren vooral gericht op het verder brengen van huisvestingsprojecten van particuliere initiatiefnemers, het ‘verhuurklaar’ maken van de panden aan de Lutulistraat en Binnenweg en het aankopen en het ‘verhuurklaar’ maken van het voormalige pand van GGZinGeest aan de Etta Palmstraat. Naar verwachting zullen de bewoners na gezinshereniging doorstromen naar een reguliere woning van Ymere, waardoor er weer woningen beschikbaar worden voor nieuwe statushouders.

Lincolnpark (De President, Hoofddorp)

Tevens heeft de gemeente Haarlemmermeer voorbereidende gesprekken gevoerd met de corporatie Eigen Haard voor het realiseren van circa 200 tijdelijke woningen op de locatie Lincolnpark (De President). Uitgegaan wordt van 100 woningen voor spoedzoekers en jongeren en 100 woningen voor statushouders.

Regionale samenwerking

Door de afspraken die gemaakt zijn aan de regionale regietafel Kennemerland, wordt de realisatie van de wettelijke taakstelling van het rijk regionaal verevend. Dit betekent dat doordat andere gemeenten een voorsprong hebben de  Haarlemmermeerse achterstand voor een deel wordt gecompenseerd. Zo heeft een aantal gemeenten in Kennemerland in totaal 70 statushouders extra gehuisvest.

Het college van burgemeester en wethouders waardeert deze intergemeentelijke samenwerking in het kader van de opvang van vluchtelingen én de huisvesting van statushouders. Ook de provincie Noord-Holland heeft haar waardering hiervoor uitgesproken.

Vooruitblik taakstelling 2017

Voor 2017 is de taakstelling door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie lager vastgesteld dan voor 2016. Voor Haarlemmermeer betekent dit dat de taakstelling 110 bedraagt in de eerste helft van 2017. Daar komt de achterstand van 2016 bij, zodat de taakstelling het eerste half jaar uit komt op 374. De inhaalslag met onorthodoxe maatregelen zal ook in de eerste helft van 2017 doorgaan. Medio 2017 zal de achterstand zijn ingelopen.

Kaj Munkweg en Hoofdweg (Hoofddorp)

Voor de tweede helft van 2017 verwacht het rijk een taakstelling voor Haarlemmermeer van 160 statushouders. Wethouder Tom Horn: ,,Wij verwachten het overgrote deel hiervan te huisvesten in reguliere woningen van Ymere en in de tijdelijke woningen in Lincolnpark. Dat betekent dat Haarlemmermeer 2018 kan beginnen zonder achterstand en dan dus geheel in de pas loopt.’’

Medio 2018 verwacht Ymere de nieuwe tijdelijke woningen op te leveren aan de Kaj Munkweg en Hoofdweg. Hier zullen 60 woningen gerealiseerd worden (waarvan de helft voor statushouders.

 

Tom Horn

Tom Horn

2e loco-burgemeester bereikbaar via zijn secretariaat 0900-1852 of tom.horn@Haarlemmermeer.nl Portefeuilles: Welzijn Zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning Volksgezondheid Wonen Bedrijfsvoering, Organisatie en ICT   Projecten: Park21 (samen met wethouder Nederstigt) Nieuwe Kom Kleinschalige woningbouw Raadhuis

Meer over Tom Horn