Door Mieke Booij op 28 augustus 2014

Verkoop huurwoningen verminderen

op initiatief van de PvdA en Groen Links zal vanmiddag onderstaande motie worden behandeld en ingebracht

 

Motie vreemd aan de orde van de dag

 Al enige tijd horen wij van inwoners van Haarlemmermeer en lezen wij in de kranten over de nijpende situatie op de woningmarkt. Het is moeilijk, zo niet bijna onmogelijk om op korte termijn een huurwoningen toe gewezen te krijgen.

In maart 2012 heeft de gemeenteraad van Haarlemmermeer besloten Ymere in de gelegenheid te stellen in 4 jaar 1000 (huur) woningen actief te verkopen. Aan de zittende huurder of bij het vrijkomen van de woning op de vrije markt.

Overwegende dat;

De nijpende situatie op de woningmarkt het niet langer opportuun is om in grote getalen huurwoningen te verkopen;

 Constaterende dat:

Woningen onnodig lang leeg staan, daarom willen wij een termijn stellen aan de tijd waar een vrijgekomen woning te koop mag staan. Langdurige leegstand wekt weerstand op en werkt verpaupering in de hand.

De raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op donderdag 28 augustus 2014

 Draagt het college op:

 Nieuwe afspraken te maken met Ymere betreffende het aantal te verkopen huurwoningen binnen de huidige prestatieafspraken. Dit aantal substantieel te verminderen.

  • Leegstand van de te verkopen huurwoningen te beperken door aan de verkoop een maximale termijn te koppelen.
  • De raad dit najaar te informeren over de nieuwe afspraken die met Ymere gemaakt worden.
Mieke Booij

Mieke Booij

Portefeuilles Zorg (WMO) Jeugdzorg Woonbeleid Volksgezondheid Bedrijfsvoering, organisatie, ICT, Huis van Haarlemmermeer Sport Welzijn Projecten Park 21 (met wethouder Sedee) Nieuwe Kom

Meer over Mieke Booij